Hotline: 0966767588 - 0795767588 - 0796767588 - 0702767588

Giá vé tham quan Bảo tàng Chăm Đà Nẵng 2018

Giá vé tham quan Bảo tàng Chăm Đà Nẵng 2018

Căn cứ Nghị quyết số 124/2017/NQ/HĐND ngày 7/12/2017 của Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng về Qui định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí tham quan công trình văn hóa Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng; Bảo tàng kính thông báo về mức phí tham quan áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 như sau:

 
1. Mức thu phí
 
a) Người lớn 60.000 đồng/lần/người.
 
b) Sinh viên 10.000 đồng/lần/người.
 
2. Các trường hợp miễn thu phí
 
a) Giảm 50% phí tham quan Bảo tàng cho các đối tượng sau:
 
- Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa qui định tại điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa” (đọc thêm qui định tại đây).
 
- Người khuyết tật có giấy xác nhận khuyết tật qui định tại Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật (đọc thêm qui định tại đây).
 
- Người cao tuổi theo qui định tại Điều 2 Luật Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên (đọc thêm qui định tại đây).
 
b) Miễn phí tham quan Bảo tàng cho các đối tượng sau:
 
- Người khuyết tật đặc biệt nặng theo qui định tại khoản 1 điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.
 
- Người dưới 18 tuổi.
 
c) Người thuộc diện được hưởng nhiều mức ưu đãi nêu trên thì chỉ được hưởng một mức ưu đãi cao nhất.

Cùng chuyên mục